AU ekspertų taryba

PATVIRTINTA
Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos
apskrities organizacijos valdybos
2013 m. sausio 10d. nutarimu Nr. V3-1

 

 

LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS KLAIPĖDOS APSKRITIES ORGANIZACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. LAS Klaipėdos apskrities organizacijos Architektūros ir urbanistikos taryba (toliau-Taryba) sudaroma iš Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos narių Ekspertų bei LAS Klaipėdos apskrities organizacijos pasiūlytų kvalifikuotų architektūros ir urbanistikos sričių specialistų.
2. Tarybos sudėtį trijų metų kadencijai, valdybos teikimu, tvirtina LAS Klaipėdos apskrities organizacijos visuotinis narių susirinkimas.
3. Tarybos veiklą kontroliuoja LAS Klaipėdos apskrities organizacijos Valdyba.
4. Tarybos protokolų išvadomis gali naudotis Klaipėdos apskrities savivaldybių administracija ir savivaldybių Tarybos, administracijos vyriausieji architektai vertindami teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektus, priimdami sprendimus dėl sąlygų nustatymo, planų tvirtinimo ir projektų svarstymo Nuolatinėje statybos komisijoje.
5. Taryba negali būti naudojama kaip įrankis sprendžiant įmonių tarpusavio konkurenciją.

 

II TARYBOS FUNKCIJOS

6. Taryba vykdo šias funkcijas:
6.1.   Nagrinėja teritorijų planavimo dokumentus, statinių projektus ir statinius, taip pat laikinų statinių, reklamos, mažosios architektūros formų, paminklų ir kitus projektus, dėl kurių kokybės įvertinimo kreipėsi atsakingas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovas, apskrityje esančios savivaldybės administracijos direktorius arba meras, savivaldybės vyriausiasis architektas;
6.2.   Nagrinėja kitus teritorijų planavimo dokumentus ir statinių projektus, dėl kurių kokybės įvertinimo išvadų kreipiasi projektuotojai ar statytojai savo iniciatyva;
6.3.   Nagrinėja projektus, dėl kurių kokybės įvertinimo nustatyta tokia procedūra specialiuose architektūros reikalavimuose ;
6.4.   Nagrinėja teritorijų planavimo dokumentų projektus, kuriais keičiami Klaipėdos apskrities teritorijų bendrųjų planų sprendiniai;
6.5.   Nagrinėja Klaipėdos, apskrityje esančių miestų ar rajonų tarybų aprobuojamus planus saugomose teritorijose, senamiesčiuose planuojamus naujus objektus;
6.6.   Savo iniciatyva nagrinėja miesto plėtrai svarbių teritorijų vystymo koncepcijas ir techninio projekto projektinius pasiūlymus.

 

III TARYBOS TIKSLAI

7. Siekti architektūrinės ir urbanistinės aplinkos kokybės ir savito miesto įvaizdžio sukūrimo.
8. Supažindinti visuomenę su apskrities bei miesto ar rajono plėtros politika, jos įgyvendinimo priemonėmis ir sudaryti galimybę suinteresuotai visuomenei dalyvauti priimant sprendimus dėl miesto teritorijų bei statybų plėtros.
9. Profesionaliai vertinti apskrities, miesto ar rajono plėtros pasekmes bei architektūrinės urbanistinės plėtros kokybę teikiant ekspertų išvadas dėl svarbių rengiamų ar įgyvendintų teritorijų planavimo bei statybos projektų.
10.   Siekti, kad būtų rengiamos apskričiai, miestui ar rajonui svarbios plėtros koncepcijos, teikiant naujas idėjas.
11.   Bendradarbiauti su suinteresuotomis institucijomis aktualiais teritorijų planavimo bei architektūrinės urbanistinės plėtros klausimais.

 

IV TARYBOS TEISĖS

12.   Taryba, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:
12.1.               Kreiptis ir gauti Klaipėdos miesto, kitos apskrityje esančios savivaldybės bei Klaipėdos apskrities disponuojamą informaciją, reikalingą Tarybos darbui vykdyti;
12.2.               Teikti pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų bei Tarybos sprendimų susijusių su teritorijų planavimo, architektūros ir statybos klausimais;
12.3.               Kviesti į Tarybos posėdžius paminklotvarkos, gamtos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, visuomeninės sveikatos centro ir kitus reikalingus konkrečiam svarstomam objektui įvertinti specialistus;
12.4.               Rinkti Valdybos nustatytą mokestį už posėdžių organizavimą. Surinktas lėšas naudoti atitinkamą nutarimą priimant Valdyboje;
12.5.               Informuoti visuomenę apie Tarybos sprendimus bei veiklą.

 

V TARYBOS STRUKTŪRA

13.   Tarybą sudaro LAS Klaipėdos apskrities organizacijos visuotinio susirinkimo patvirtinti specialistai, turintys atitinkamą kvalifikaciją.
14.   Tarybai vadovauja LAS Klaipėdos apskrities organizacijos valdybos pirmininkas.
15.   Atsakingasis sekretorius, kuris nėra tarybos narys, skiriamas LAS Klaipėdos apskrities organizacijos Valdybos pirmininko įsakymu.
16.   Kiekvienais metais, skaičiuojant nuo pirmojo posėdžio datos, Valdybai pateikiama Tarybos veiklos atskaita. Tarybos nariai, kurių dalyvavimas posėdžiuose per praėjusius metus mažesnis negu 50 proc., arba nesilaikantis kitų šio reglamento privalomų nuostatų, gali būti atšaukiami valdybos sprendimu.

 

V. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

17.   Pagrindinė Tarybos darbo forma – posėdžiai:

17.1.               Posėdžiai organizuojami ketvirtadieniais nuo 15:00 val. LAS Klaipėdos apskrities organizacijos patalpose Daržų g.10/ Bažnyčių g.4, Klaipėda,
17.2.               Esant būtinybei posėdžiai gali vykti ir kitu laiku, taip pat gali būti organizuojami išvažiuojamieji arba jungtiniai posėdžiai.
18.   Posėdžio darbotvarkę sudaro atsakingasis sekretorius.
19.   Apie Tarybos posėdį ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas Tarybos narius ir kviestinius posėdžio dalyvius (12.3 punktas) informuoja atsakingasis sekretorius:
19.1.               Tarybos nariai informuojami trumpąja žinute (SMS);
19.2.               Kviestinai posėdžio dalyviai informuojami telefonu;
19.3.               Tarybos posėdžio darbotvarkė skelbiama LAS Klaipėdos organizacijos interneto tinklapyje www.architektams.lt .
20.   Tarybos nariams svarstymo medžiaga išsiunčiama elektroniniu paštu ne vėliau kaip viena diena prieš posėdį.
21.   Tarybos posėdžiams, rotacijos būdu, pirmininkauja Tarybos pirmininko paskirtas Tarybos narys. Kiekvieno posėdžio pabaigoje skiriamas sekančio posėdžio pirmininkas.
22.   Pirmininkaujantis nušalinamas nuo vadovavimo posėdžiui, esant interesų konfliktams.
23.   Tarybos posėdžiai vyksta dalyvaujant ne mažiau kaip septyniems Tarybos nariams.
24.   Posėdžio sekretoriaus funkcijas atlieka Valdybos pirmininko paskirtas sekretorius.
25.   Recenzento funkcijas atlieka posėdžio pirmininkas. Posėdžio pirmininkas iki posėdžio susipažinęs su svarstymui pateikta medžiaga informuoja Tarybos narius ar pateiktos medžiagos apimtis pakankama svarstymui.
26.   Tarybos posėdžiai protokoluojami, protokole fiksuojamos Tarybos narių nuomonės.
27.   Tarybos sprendimai priimami balsų dauguma, atviru balsavimu, dalyvaujant tik Tarybos nariams.
28.   Sprendimo variantą (-us) suformuluoja posėdžio pirmininkas, protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
29.   Protokolas paruošiamas iki sekančios savaitės antradienio 12:00val. (trys darbo dienos).
30.   Tarybos posėdžiai yra vieši - informacija apie posėdžio nutartis skelbiama LAS Klaipėdos apskrities organizacijos tinklalapyje www.architektams.lt
31.   Ekspertų tarybos nariai, kurių projektai (arba įmonių, kuriose dirba ekspertai projektai) yra svarstomi Taryboje, nedalyvauja posėdyje Tarybos narių teisėmis.
32.   Ekspertų tarybos narių (arba įmonių, kuriose jie dirba) projektus bei detaliuosius planus ir jų koncepcijas (išskyrus smulkius nereikšmingus projektus – individualūs namai, maži pavieniai sklypai už miesto ribų ir pan.) rekomenduojama teikti Tarybos svarstymui.

 

VI KLAUSIMŲ TARYBOS POSĖDŽIUI TEIKIMAS

33.   Nagrinėtini klausimai (medžiaga) teikiami atsakingajam sekretoriui.

34.   Klausimai Tarybos posėdžiui registruojami ne vėliau kaip dvi dienos prieš posėdį.
35.   Registruojantis pateikiamas nustatytos ir patvirtintos formos prašymas (Forma Nr.1) kuriame nurodoma:
35.1.               Svarstomo projekto pavadinimas ir stadija;
35.2.               Projekto autorius (-iai);
35.3.               Projekto užsakovas (-ai);
36.   Kartu su prašymu pateikiama skaitmeninė svarstomo projekto medžiaga atitinkanti priedo Nr.1(detalusis planas) ar priedo Nr.2 (projektinis pasiūlymas) reikalavimus (Medžiaga siunčiama el. paštu arba pateikimas CD).
37.  Pareiškėjas iki posėdžio dienos sumoka Valdybos nustatytą mokestį už Tarybos posėdžio organizavimą, pagal pateikiamą sąskaitą – faktūrą.
38.   Posėdžio dieną vieną valandą iki posėdžio pradžios svarstoma medžiaga, atitinkanti priedo Nr.1(detalusis planas) ar priedo Nr.2 (techninis projektas) reikalavimus, turi būti išeksponuota LAS Klaipėdos apskrities organizacijos salėje.
39.   Projektinę medžiagą Tarybos posėdyje pristato projekto architektas (-ai).
40.  Taryboje svarstytų projektų medžiaga, protokolų originalai saugomi architektų sąjungos archyve.