Seminaras "Tvarios architektūros praktika Europoje - VII dalis", 2012 01 13