Įstatai


Lietuvos architektų sąjungos
Klaipėdos apskrities organizacijos
įstatai

1. Bendroji dalis

1.1.     Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija (toliau vadinama Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savanoriškumo pagrindu vienijantis Lietuvos architektų sąjungos narius – fizinius asmenis, turintis savo pavadinimą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose ir organizacinį savarankiškumą. Asociacijos tikslas – koordinuoti narių veiklą, tenkinti jų poreikius ir kitus viešuosius interesus ir atstovauti Asociacijos narių interesams bei juos ginti.
1.2.     Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.3.     Asociacija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.
1.4.     Asociacijos pavadinimas – Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija.
1.5.     Asociacijos teisinė forma - asociacija.
1.6.     Asociacijos buveinę nustato ir keičia Asociacijos valdyba.
1.7.     Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
1.8.     Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.
2. Veiklos tikslai, sritys ir rūšys, teisės ir pareigos
2.1.     Asociacijos tikslai:
2.1.1.      atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus visose visuomeninėse, valstybinėse Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose;
2.1.2.      skatinti ir ginti laisvą kūrybą, profesionalios architektūros sklaidą, jos įvairovę ir regioninį savitumą, ugdyti ir puoselėti Klaipėdos regiono architektūrinę kultūrą, vadovaujantis tradicijomis ir pasaulio architektūros pasiekimais, propaguoti Asociacijos narių kūrybą Lietuvoje ir pasaulyje;
2.1.3.      ugdyti Klaipėdos apskrities architektų profesinį meistriškumą, gerinti jų profesines, socialines ir kūrybos sąlygas.
2.2.     Veiklos sritys ir rūšys:
2.2.1.      savarankiškai ir kartu su valdžios institucijomis, meno kūrėjų ir kitomis organizacijomis ruošti ir dalyvauti įgyvendinant programas, susijusias su architektūros veikla. Ypatingą dėmesį skirti architektūros vystymui ir architektūros paveldo išsaugojimui Klaipėdos apskrityje;
2.2.2.      bendradarbiauti, teikti pasiūlymus Lietuvos architektų sąjungai, Lietuvos architektų rūmams, Lietuvos Respublikos valdžios ir savivaldos institucijoms urbanistinio ir architektūrinio vystymo, kultūros paveldo ir gamtinės aplinkos saugojimo srityje, dėl šalies ir regiono urbanistinės plėtros, ruošiamų ir veikiančių įstatymų, kitų teisės norminių aktų;
2.2.3.      bendradarbiauti su svetur gyvenančiais lietuvių ir užsienio architektais, Lietuvos ir užsienio meno kūrėjų sąjungomis, kultūros, švietimo, mokslo įstaigomis, valstybinėmis įstaigomis;
2.2.4.      rūpintis architektūros mokslo ir kultūros vystymu, sklaida ir architektūros specialistų profesinės kvalifikacijos kėlimu, dalyvauti tam skirtuose renginiuose;
2.2.5.      rengti ir dalyvauti ruošiant įvairius architektūros populiarinimo renginius, parodas, konkursus, seminarus, temines konferencijas, profesines stažuotes Klaipėdos apskrityje ir kitose Lietuvos Respublikos regionuose ir užsienio šalyse. Vykdyti įvairias kūrybines programas;
2.2.6.      propaguoti architekto profesinės etikos pagrindus ir skatinti architektus jų laikytis;
2.2.7.      reikšti savo nuomonę ir duoti išvadas autorinės teisės ir autorystės klausimais;
2.2.8.      steigti laikinas ir nuolat veikiančias komisijas, komitetus, sekcijas, atskiroms architektūros problemoms nagrinėti, jaunų architektų, asocijuotų narių ir kitų architektūrinę veiklą vykdančių asmenų kūrybinei veiklai vystyti.
2.3.              Šiuose įstatuose numatytiems tikslams pasiekti Asociacija turi teisę vykdyti įstatymams neprieštaraujančią komercinę - ūkinę veiklą:
2.3.1.      raštu, žodžiu ar kitais būdais propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius, bei informaciją apie savo veiklą viešojoje erdvėje;
2.3.2.      organizuoti knygų, periodinių ir neperiodinių leidinių bei kitą leidybą;
2.3.3.      pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti, gauti pajamas iš turto ar patalpų nuomos ar kitos veiklos;
2.3.4.      samdyti asmenis;
2.3.5.      gauti lėšų ar kitokią paramą ir turto iš Lietuvos Respublikos ir tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, fondų bei fizinių ir juridinių asmenų, naudotis paramos gavėjo statusu;
2.3.6.      steigti (būti steigėju) įmones, fondus, visuomenines informacijos priemones susijusias su architektūrine veikla, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
2.3.7.      teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;
2.3.8.      atlikti architektūrinių - urbanistinių kūrinių kokybės vertinimą.
2.4.              Organizacijos pareigos:
2.4.1.      sudarant sandorius nepažeisti įstatymų ir prisiimti įsipareigojimus;
2.4.2.      naudoti lėšas tik šiuose įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
2.4.3.      vykdyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją viešosios valdžios institucijoms ir mokėti mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
2.4.4.      vesti Asociacijos narių apskaitą.
3. Narystė Asociacijoje. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos
3.1.        Asociacijos nariais gali tapti Lietuvos architektų sąjungos nariai - fiziniai asmenys, sumokėję stojamąjį Asociacijos mokestį (jeigu toks nustatytas). Architektai, norintys tapti Asociacijos nariais, turi kreiptis į Asociacijos valdybą su prašymu ir dviem Asociacijos narių rekomendacijomis. Naujų narių prašymus svarsto ir sprendimus dėl narystės priima Asociacijos valdyba.
3.2.        Asociacijos nariai turi teisę išstoti iš Asociacijos raštu pateikę prašymą Asociacijos valdybai.
3.3.        Asociacijos nariui išstojus iš Asociacijos, nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
3.4.        Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos valdybos sprendimu už elgesį, neatitinkantį profesinės etikos kodekso reikalavimams, sąmoningai kliudant Asociacijai siekti užsibrėžtų tikslų, už šių įstatų nesilaikymą, nario mokesčio (jei jis yra nustatytas) nemokėjimą daugiau kaip 2 metus laiko, už nusikaltimo padarymą, priėmus apkaltinamąjį nuosprendį. Sprendimą apie nario pašalinimą priima Asociacijos valdyba.
3.5.        Asociacijos nariui nebeesant Lietuvos architektų sąjungos nariu, jis išbraukiamas iš Asociacijos narių.
3.6.        Asociacijos narių sąrašą tvarko organizacijos valdyba, narių sąrašas turi būti laisvai prieinamas kiekvienam Asociacijos nariui.
3.7.              Asociacija gali turėti ir Garbės narius. Asociacijos garbės narys – asmuo nusipelnęs Asociacijai savo veikla vystant Asociaciją, populiarinant Asociaciją, remiant Asociacijos idėjas ir projektus, visuomeniškai prisidėjęs prie Asociacijos plėtros arba asmuo dėl savo žinomumo ar reputacijos gerai žinomas kitų asmenų tarpe kaip nepriekaištingo elgesio, vertybinės skalės turėjimo, prisidedantis prie Asociacijos veiklos. Siūlyti suteikti ar jį panaikinti garbės nario vardą turi Asociacijos valdyba arba ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių.
4. Narių teisės ir pareigos
4.1.              Asociacijos nariai turi šias teises:
4.1.1.      rinkti ir būti išrinktais į Asociacijos valdymo organus;
4.1.2.      dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose;
4.1.3.      remti Asociaciją turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;
4.1.4.      susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą informaciją apie Asociacijos veiklą, Asociacijos valdybos nutarimus, teikti pasiūlymus, pareiškimus ir gauti atsakymus į juos;
4.1.5.      jungtis į Asociacijos kūrybinius padalinius, skyrius, sekcijas ir grupes.
4.1.6.      naudotis Asociacijoje sukaupta informacija ir teikiamomis paslaugomis;
4.1.7.      gauti Asociacijos pagalbą autorių teisių gynimo ir kitais su kūryba susijusiais klausimais;
4.1.8.      bet kada išstoti iš Asociacijos;
4.1.9.      kitas teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas teises.
4.2.              Asociacijos nariai turi šias pareigas:
4.2.1.      laikytis šių įstatų ir profesinės etikos, kitų Asociacijos veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, Asociacijos valdymo organų priimtų sprendimų;
4.2.2.      aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje;
4.2.3.      per 7 dienas pranešti Asociacijos valdybai apie išstojimą iš Lietuvos architektų sąjungos;
4.2.4.      sumokėti nustatytus Asociacijos nario mokesčius už einamuosius metus per pirmą ketvirti;
4.2.5.      vykdyti kitas teisės aktuose, Asociacijos įstatuose, Asociacijos valdymo organų sprendimuose nustatytas pareigas.
4.3.              Asociacijos garbės nariai turi teisę:
4.3.1.      nemokamai lankyti visus Asociacijos organizuojamus renginius;
4.3.2.      nemokėti nario mokesčio;
4.3.3.      turi teisę dalyvauti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime be balsavimo teisės.
5. Asociacijos valdymas
5.1.              Asociacijos organai yra:
5.1.1.      Visuotinis narių susirinkimas;
5.1.2.      Valdyba.
6. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas
6.1.              Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas jei to reikalauja Asociacijos valdybos pirmininkas, valdyba, revizijos komisija arba ne mažiau nei 1/4 Asociacijos narių. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
6.2.              Asociacijos Visuotinis narių susirinkimas:
6.2.1.      keičia Asociacijos įstatus;
6.2.2.      priima sprendimus dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
6.2.3.      tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
6.2.4.      nustato Asociacijos narių stojamąjį įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
6.2.5.      tvirtina Asociacijos veiklos ataskaitas;
6.2.6.      tvirtina Asociacijos revizijos komisijos ataskaitas;
6.2.7.      siūlo pagrindines Asociacijos veiklos kryptis, formuluoja Asociacijos uždavinius;
6.2.8.      slaptu balsavimu renka Asociacijos valdybos pirmininką;
6.2.9.      išrinkus valdybos pirmininką, slaptu balsavimu renka organizacijos valdybos narius;
6.2.10.  slaptu balsavimu renka revizijos komisiją;
6.2.11.  atšaukia valdymo organų narius, revizijos komisijos narius;
6.2.12.  svarsto visuotiniam susirinkimui pateiktus pasiūlymus.
6.3.              Visuotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus, jei jame dalyvauja 1/2 narių.
6.4.              Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma išskyrus šiuose įstatuose numatytus sprendimus, kurie priimami 2/3 balsų dauguma. Šių įstatų 6.2.1 ir 6.2.2 punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendiniams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
6.5.              Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 15 dienų nuo neįvykusio visuotinio narių susirinkimo dienos, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.
6.6.              Asociacijos visuotinis narių susirinkimas šaukiamas pranešant Asociacijos nariams Asociacijos internetiniame puslapyje ir skelbiant viešai ne vėliau kaip prieš 5 dienas ir ne anksčiau kaip prieš 15 dienų. Apie pakartotinį susirinkimą skelbiama tokiu pačiu būdu.
7. Asociacijos valdyba
7.1.              Asociacijos valdybą sudaro 9 (devyni) Asociacijos nariai, įskaitant valdybos pirmininką. Valdyba renkama 3 (trijų) metų kadencijai. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.
7.2.              Valdyba renkama slaptu balsavimu iš pasiūlytų organizacijos narių. Išrinktais yra laikomi daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Į balsavimo biuletenį turi būti įtrauka daugiau kandidatų, nei yra laisvų Asociacijos valdybos narių vietų.
7.3.              Asociacijos valdyba:
7.3.1.      šaukia Asociacijos narių visuotinius susirinkimus;
7.3.2.      iš valdybos narių renka valdybos pirmininko pavaduotoją, valdybos pirmininkui pasiūlius kandidatūrą;
7.3.3.      rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos atskaitą;
7.3.4.      valdo Asociacijos lėšas, koordinuoja Asociacijos finansinę veiklą;
7.3.5.      priima į Asociaciją naujus narius ir priima sprendimus dėl organizacijos narių pašalinimo;
7.3.6.      sudaro komisijas;
7.3.7.      siūlo kandidatus premijoms, valstybės ir kitokioms stipendijoms bei apdovanojimams;
7.3.8.      priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
7.3.9.      sprendžia ūkinius ir kitus Asociacijos veiklos klausimus.
7.4.              Valdybos posėdžių reglamentą (nuostatus) tvirtina Asociacijos valdyba.
7.5.              Asociacijos valdybos pirmininkas renkamas iš Asociacijos narių trijų metų kadencijai. Į Asociacijos valdybos pirmininkus pasiūlytas kandidatas įrašomas į balsavimo biuletenį, jei už jį balsuoja ne mažiau 1/10 visuotiniame susirinkime dalyvaujančių narių.
7.6.              Valdybos pirmininkas:
7.6.1.      pagal valdybos duotus įgaliojimus atstovauja Asociacijos interesus viešosios valdžios institucijose, teismuose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, laikydamasis šių įstatų, Asociacijos narių visuotinio susirinkimo, valdybos nutarimų;
7.6.2.      šaukia Asociacijos valdybos posėdžius;
7.6.3.      valdybos įgaliotas Asociacijos vardu sudaro darbo sutartis, skiria darbuotojams paskatas ir nuobaudas;
7.6.4.      valdybos įgaliotas atsako už viešos informacijos paskelbimą;
7.6.5.      privalo imtis priemonių užtikrinančių organizacijos turto ir tarnybinių paslapčių apsaugą, normalias ir saugias darbo sąlygas, organizacijai padarytos žalos atlyginimo išieškojimą iš kaltų asmenų;
7.6.6.      valdybos įgaliotas pasirašo dokumentus Asociacijos vardu;
7.6.7.      tvarko Asociacijos finansus, Asociacijos narių apskaitą ir veiklos dokumentus;
7.6.8.      vykdo kitas funkcijas, kurios neprieštarauja įstatymams, teisės aktams ir šiems įstatams.
7.7.              Asociacijos valdybos pirmininko darbo užmokestį nustato Asociacijos valdyba.
7.8.              Asociacijos narių visuotiniam susirinkimui įvertinus Asociacijos valdybos veiklą neigiamai, valdyba atsistatydina. Asociacijos narių visuotiniam susirinkimui įvertinus valdybos pirmininko veiklą neigiamai, valdybos pirmininkas privalo atsistatydinti.
8. Asociacijos revizijos komisija
8.1.              Asociacijos revizijos komisija atsako už Asociacijos ūkinės finansinės veiklos patikrinimus.
8.2.              Revizijos komisiją iš 3 (trys) narių 3 (trys) metų kadencijai slaptu balsavimu renka Asociacijos narių visuotinis susirinkimas iš pasiūlytų organizacijos narių, atviru balsavimu tvirtina revizijos komisijos pirmininką.
8.3.              Revizijos komisijos nariai negali būti išrinkti į kitus Asociacijos valdymo organus.
8.4.              Asociacijos valdybos pirmininkas ir valdyba privalo pateikti revizijos komisijos reikalaujamus buhalterinius - finansinius dokumentus.
9. Dokumentų ir kitos informacijos apie veiklą pateikimą nariams tvarka
9.1.              Asociacijos nariai turi teisę gauti informaciją apie Asociacijos veiklą.
9.2.              Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti nariui susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, Asociacijos veiklos ataskaitų, Revizijos komisijos išvadų bei ataskaitų, visuotinių narių susirinkimų protokolų ir kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio narių susirinkimo sprendimai, kitų Asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, ar kitų dokumentų, kuriais įforminami šių Asociacijos organų sprendimai.
9.3.              Atsisakymą pateikti dokumentus Asociacija turi įforminti raštu, jei narys to reikalauja. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas. Asociacijos dokumentų ir informacijos pateikimo nariams kaina, kurią nustato Asociacijos valdyba, negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo sąnaudų.
9.4.              Jeigu Asociacijos narys keičia savo adresą, jis privalo pranešti Asociacijai apie šį pakeitimą. To nepadarius, senuoju adresu išsiųstas pranešimas ar kitas dokumentas bus laikomas įteiktu tinkamai.
10. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija
10.1.          Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie pagal įstatymus ar Asociacijos kolegialių valdymo organų sprendimus turi būti skelbiami viešai, yra skelbiami Asociacijos internetiniame puslapyje ir regioniniame dienraštyje "Klaipėda".
11. Asociacijos pertvarkymas, reorganizavimas ir pabaiga
11.1.          Asociacija gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota Asociacijos narių visuotinio susirinkimo sprendimu šių įstatų, LR civilinio kodekso, asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.
12. Asociacijos įstatų keitimo tvarka
12.1.          Asociacijos įstatai keičiami visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimu, ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų. Pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos valdybos pirmininkas ar visuotinio Asociacijos narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo pakeistų įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka
13.2.          Filialai ir atstovybės steigiamos ir jų veikla nutraukiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
13.1.          Asociacija turi teisę steigti skyrius, filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Filialai ir atstovybės steigiami, jų veikla nutraukiama Asociacijos valdybos sprendimu. Skyrių, filialų ir atstovybių skaičius yra neribojamas.
14. Lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat Asociacijos veiklos kontrolės tvarka
14.1.      Asociacijos buhalterinė ir finansinė apskaita ir atskaitomybė sudaroma ir tvirtinama laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos. Asociacijos lėšos ir turtas gali būti įgyjami Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytais būdais.
14.2.       Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę tvirtina Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
14.3.       Asociacijos valdyba ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 d. pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Asociacija turi sudaryti sąlygas kiekvienam nariui Asociacijos buveinėje susipažinti su šia ataskaita. Kiekvieno Asociacijos nario reikalavimu jam ši ataskaita turi būti pateikiama elektroniniu paštu, faksograma.
14.4.       Asociacija renka revizijos komisiją šių įstatų nustatyta tvarka.
14.5.        Revizijos komisija:
14.5.1.    tikrina Asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės bei finansinės apskaitos dokumentus;
14.5.2.    artimiausiame Asociacijos visuotiniame narių susirinkime pateikia patikrinimų ataskaitą ir praneša apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus;
14.5.3.    saugo Asociacijos paslaptis, kurias sužino, kontroliuodama Asociacijos veiklą.
14.6.       Revizijos komisija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

 

2012 m. gegužės 11d.

Lietuvos architektų sąjungos
Klaipėdos apskrities organizacijos
valdybos pirmininkas                                                                                 Vaidotas Dapkevičius