KVA ekspertų taryba

 

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS EKSPERTŲ TARYBOS PRIE LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS KLAIPĖDOS APSKRITIES ORGANIZACIJOS

NUOSTATAI

 

I. Bendroji dalis

1. Kultūros vertybių apsaugos Ekspertų taryba (toliau Taryba) formuojama vadovaujantis Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos (toliau LAS KAO) 2009-10-16 nutarimu Nr. R-09-34 ir 2009-03-10 Sutartimi su Klaipėdos apskrities viršininko administracija.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais, Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymais ir šiais nuostatais.

3. Tarybos sudėtį ir Tarybos pirmininką tvirtina LAS KAO Valdyba.

II. Tarybos funkcijos

4. Taryba vykdo sudėtingų, didelės apimties, konceptualių miesto plėtros, susijusios su paveldosauga sprendimų ir kitų kultūros vertybių ir jų teritorijų apsaugos bei tvarkymo, t.y. apsaugos ir tvarkymo darbų sąlygų, projektinių sprendimų, tvarkymo darbų programų ir kt., eksperto funkcijas.

5. Taryba savo sprendimais padeda atsakingiems už paveldotvarką specialistams užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais bei kitais norminiais dokumentais nustatytų, kultūros vertybių apsaugą, naudojimą bei tvarkymą reglamentuojančių reikalavimų tinkamą ir racionalų vykdymą.

6. Ekspertų taryba taip pat vykdo ginčytinų projektinių sprendimų ekspertizę.

III. Tarybos tikslai

7. Siekia architektūrinės ir urbanistinės aplinkos kokybės ir savito įvaizdžio sukūrimo. Remiantis paveldo išsaugojimo, jo vertės atstatymo ir optimalaus pritaikymo principais.

8. Siekia nuolat profesionaliai vertinti apskrities ir miesto plėtros pasekmes paveldo integravimo požiūriu, teikiant ekspertų išvadas dėl svarbių rengiamų ar įgyvendintų teritorijų planavimo, statybos projektų ir rekonstrukcijų.

9. Bendradarbiauja su suinteresuotomis institucijomis urbanistinės plėtros klausimais, liečiančiais paveldo objektus.

IV. Tarybos teisės

10. Taryba, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:

10.1. Kreiptis ir gauti Klaipėdos miesto, kitos apskrityje esančios savivaldybės bei Klaipėdos apskrities disponuojamą informaciją, reikalingą Tarybos darbui vykdyti;

10.2. Teikti pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų bei Tarybos sprendimų, susijusių su teritorijų planavimo, architektūros ir statybos klausimais;

10.3. Kviesti į Tarybos posėdžius paminklotvarkos, gamtos apsaugos ir kitus reikalingus konkrečiam svarstomam objektui įvertinti specialistus;

10.4. Informuoti visuomenę apie Tarybos sprendimus bei veiklą.

V. Tarybos darbo organizavimas

11. Tarybą sudaro kultūros vertybių apsaugos ekspertai.

12. Tarybos darbe gali dalyvauti ir Valdymo institucijų atstovai:

- Kultūros vertybių departamento;

- Kultūros vertybių teritorinio padalinio;

- Vietos paminklosaugos aktyvistai.

13. Recenzijas ekspertų tarybai gali teikti ekspertų tarybos nariai arba kviesti kultūros vertybių apsaugos ekspertai ar specialistai.

14. Tarybos darbe turi teisę dalyvauti (be sprendimo teisės) ir kiti suinteresuoti subjektai.

15. Tarybos sprendimai gali būti pagrindas kultūros vertybių tvarkymo darbų sąlygų, projektinių sprendimų ir kitų dokumentų derinimui.

16. Pagrindinė Tarybos darbo forma – posėdžiai:

17.1. Posėdžiai organizuojami pagal poreikį, LAS Klaipėdos apskrities organizacijos salėje, adresu: Daržų g. 10/ Bažnyčių. g.4, Klaipėda;

17.2. Gali būti organizuojami ir išvažiuojamieji posėdžiai;

17. Posėdžio darbotvarkę sudaro LAS KAO atsakingasis sekretorius.

18. Apie Tarybos posėdį ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas Tarybos narius ir kviestinius posėdžio dalyvius informuoja atsakingasis sekretorius:

18.1. Tarybos nariai informuojami trumpąja žinute (SMS);

18.2. Kviestiniai posėdžio dalyviai informuojami telefonu;

18.3. Tarybos posėdžio darbotvarkė skelbiama LAS KAO internetiniame tinklapyje.

19. Tarybos nariams svarstymo medžiaga išsiunčiama elektroniniu paštu ne vėliau kaip keturios dienos prieš posėdį.

20. Tarybos posėdžiams, rotacijos būdu, pirmininkauja Tarybos pirmininko paskirtas Tarybos narys. Kiekvieno posėdžio pabaigoje skiriamas sekančio posėdžio pirmininkas.

21. Pirmininkaujantis nušalinamas nuo vadovavimo Tarybos posėdžiui, esant interesų konfliktams.

22. Posėdžio sekretoriaus funkcijas atlieka LAS KAO pirmininko paskirtas sekretorius.

23. Recenzento funkcijas atlieka posėdžiui pirmininkaujantis Tarybos narys. Posėdžio pirmininkas iki posėdžio susipažinęs su svarstymui pateikta medžiaga informuoja Tarybos narius ar pateiktos medžiagos apimtis pakankama svarstymui.

24. Tarybos posėdžiai protokoluojami, protokole fiksuojamos Tarybos narių nuomonės.

25. Tarybos sprendimai priimami balsų dauguma, atviru balsavimu, dalyvaujant tik Tarybos nariams.

26. Sprendimo variantą (-us) suformuluoja posėdžio pirmininkas, protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

27. Protokolas paruošiamas keturių darbo dienų laikotarpyje.

28. Tarybos posėdžiai yra vieši – informacija apie posėdžio nutartis skelbiama LAS Klaipėdos apskrities organizacijos tinklalapyje.

29. Tarybos nariai, kurių projektai (arba įmonių, kuriose dirba ekspertai projektai) yra svarstomi Taryboje, nedalyvauja posėdyje Tarybos narių teisėmis.

VII. Klausimų Tarybos posėdžiui teikimas

30. Nagrinėtini klausimai (medžiaga) teikiami atsakingajam sekretoriui.

31. Klausimai Tarybos posėdžiui registruojami ne vėliau kaip septynios dienos prieš posėdį.

32. Registruojantis pateikiamas nustatytos ir patvirtintos formos prašymas.

33. Kartu su prašymu pateikiama svarstoma medžiaga (skaitmeniniu formatu).

34. Posėdžio dieną iki 12:00val. svarstoma medžiaga turi būti išeksponuota LAS Klaipėdos apskrities organizacijos salėje.

35. Taryboje svarstytų projektų medžiaga, protokolų originalai saugomi LAS Klaipėdos apskrities organizacijos archyve.