Kaip tapti nariu

NARYSTĖ LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄJUNGOJE

Reikalavimai dokumentų pateikimui

Stojantysis į LAS pateikia prašymą, aukštojo mokslo diplomo kopiją, 2 LAS narių rekomendacijas (raštu), kūrybinę biografiją, pagrindinių architektūrinių kūrinių ir bibliografijos sąrašą, asmens kodą, dvi 3,5x4,5 dydžio asmens foto nuotraukas, paso kopiją, pateikia savo kūrybą reprezentuojančią medžiagą – nedidelį projektų ir realizacijų katalogą: maketų ar realizuotų objektų nuotraukas, vizualizacijas, genplanų ar planų, fasadų, pjūvių schemas. Pageidaujamas katalogo formatas –A4.

Iš “Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo taisyklių”,
patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. ĮV-77:

“Taip pat pasirinktinai turi pateikti:
4.1. monografijas, studijas, straipsnius arba recenzijas – rekomendacijas, kuriose jo meno kūryba profesionalių meno vertintojų yra pripažinta profesionalia;
4.2. dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, jog:
4.3.1. asmens meno kūryba yra apibūdinta enciklopedijose arba įtraukta į švietimo ir mokslo ministro patvirtintas bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštesniųjų studijų ir aukštojo mokslo studijų programas;
4.3.2. asmens meno kūryba yra įvertinta Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, Vyriausybės meno premija, tarptautine meno premija arba profesionalaus meno konkurso laureato diplomu;
4.3.3. asmens meno kūrinių yra įsigiję Lietuvos arba užsienio valstybių nacionaliniai muziejai arba galerijos;
4.3.4. asmeniui už meno kūrybą, atitinkančią Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso (Žin., 1996, Nr. 84-2002; 2004, Nr. 153-5573) įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytus pripažinimo pagrindus, ar už meno kūrybą vertinančius straipsnius, recenzijas, paskelbtus Lietuvos ar užsienio valstybių meno leidiniuose, ir už tiriamąją (mokslinę) veiklą atitinkamoje meno srityje suteiktas daktaro, habilituoto daktaro vardas;
4.3.5. asmeniui, aukštųjų mokyklų meno studijų dėstytojui, už meno kūrybą ir pedagoginę veiklą suteiktas pedagoginis profesoriaus ir (ar) docento vardas.”


Iš Lietuvos architektų sąjungos įstatų:

LAS NARIAI. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ LAS TVARKA

4.1.LAS sudaro tikrieji nariai, asocijuoti nariai ir garbės nariai. Jiems išduodami atitinkami pažymėjimai.
4.2.Tikruoju nariu gali tapti fizinis asmuo, tenkinantis visus šiuos reikalavimus:
4.2.1jis yra diplomuotas architektas, turintis aukštąjį universitetinį architektūrinį išsimokslinimą;
4.2.2jis yra Lietuvos Respublikos pilietis arba nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis užsienio pilietis, arba nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės,
4.2.3 jis yra meno kūrėjas pagal Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo reikalavimus.
4.3.Asocijuotu nariu (kandidatu į tikruosius narius) gali tapti architektas, turintis aukštąjį universitetinį išsimokslinimą architektūros srityje, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje ir galintis tapti meno kūrėju pagal Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo reikalavimus. Asocijuotas narys turi visas tikrojo nario pareigas ir teises, išskyrus šių įstatų 4.6.1 p. nurodytas teises,
4.6.2 p. nurodytą balsavimo teisę, 4.6.3 p. nurodytą teisę.
4.4.Garbės nariu LAS Tarybos gali būti pripažintas asmuo, turintis ypatingų nuopelnų architektūrai, rašytine forma sutikęs įgyti LAS garbės nario vardą. Garbės narys turi tik šias teises: teisę gauti informaciją apie LAS kūrybinę veiklą ir dalyvauti LAS renginiuose. Garbės nariui netaikomas šių įstatų 4.7 p.
4.5.LAS nario ir meno kūrėjo statusas suteikiamas profesionalią (aukšto meistriškumo) architektūrą kuriančiam asmeniui, jeigu šio asmens meno kūryba atitinka bent vieną iš šių meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindų:
4.5.1.asmens meno kūryba yra teigiamai įvertinta profesionalių meno vertintojų monografijose, studijose, straipsniuose arba recenzijose-rekomendacijose ir taip pripažinta profesionalia;
4.5.2.asmens meno kūryba yra apibūdinta enciklopedijose arba įtraukta į švietimo ir mokslo ministro patvirtintas bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštesniųjų studijų ir aukštojo mokslo studijų programas; 4.5.3.asmens meno kūryba yra įvertinta Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, tarptautine meno premija arba profesionalaus meno konkurso laureato diplomu;
4.5.4.asmens meno kūrinių yra įsigiję Lietuvos arba užsienio valstybių nacionaliniai muziejai ar galerijos;
4.5.5.asmeniui už meno kūrybą, atitinkančią šių Įstatų 4.5.1-4.5.4 punktuose numatytus pripažinimo reikalavimus, ar už meno kūrybą vertinančius straipsnius, recenzijas, paskelbtus Lietuvos ar užsienio valstybių meno leidiniuose, ir už tiriamąją (mokslinę) veiklą atitinkamoje meno srityje suteiktas daktaro, habilituoto daktaro vardas;
4.5.6.asmeniui, aukštųjų mokyklų meno studijų dėstytojui, už meno kūrybą ir pedagoginę veiklą suteiktas pedagoginis profesoriaus ir (ar) docento vardas.
4.6.LAS tikrasis narys turi šias teises:
4.6.1.rinkti ir būti išrinktam į LAS valdymo organus;
4.6.2.dalyvauti ir balsuoti LAS suvažiavimuose ir Konferencijose Įstatų nustatyta tvarka;
4.6.3.rekomenduoti naujus narius;
4.6.4.asmeniškai dalyvauti, svarstant jo veiklą ir elgesį;
4.6.5.remti LAS turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;
4.6.6.susipažinti su LAS dokumentais ir gauti visą informaciją apie LAS veiklą, LAS Tarybos darbą ir jos nutarimus, teikti pasiūlymus, pareiškimus ir gauti atsakymus į juos; 4.6.7.jungtis į LAS kūrybinius padalinius, skyrius, sekcijas ir grupes;
4.6.8.naudotis LAS sukaupta informacija ir teikiamomis paslaugomis;
4.6.9.gauti iš LAS pagalbą autorių teisių gynimo ir kitais su kūryba susijusiais klausimais;
4.6.10.dalyvauti LAS veikloje, remti jos tikslus bei uždavinius;
4.6.11.išstoti iš LAS apie tai pranešus raštiškai.
4.7.LAS nario pareigos:
4.7.1.laikytis Įstatų ir profesinės etikos, kitų LAS veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, LAS valdymo organų priimtų sprendimų;
4.7.2.dalyvauti LAS narių susirinkimuose;
4.7.3.mokėti nario mokestį;
4.7.4.pranešti apie savo gyvenamosios vietos, pilietybės, socialinės padėties pasikeitimus.
4.8.Už LAS Įstatų, etikos normų pažeidimus, taip pat, už nario mokesčio nesumokėjimą du kartus iš eilės, LAS narys gali būti pašalintas iš LAS. Nario pašalinimo iš LAS klausimas priimamas LAS Tarybos posėdyje atviru balsavimu 3/4 balsų dauguma.
4.9.Pašalintas iš LAS narys gali apskųsti LAS Tarybos sprendimą LAS Etikos komisijai ir prašyti narystę atstatyti. LAS Etikos komisija narystę gali atstatyti, kai už tokį sprendimą slaptai balsuoja daugiau kaip 1/2 LAS Etikos komisijos narių. Pašalintas narys turi teisę vėl stoti į LAS, praėjus trejiems metams nuo pašalinimo dienos. Priimant iš naujo, galioja Įstatuose nurodyta stojimo tvarka.
4.10.Iš LAS narių išstojama nariui pateikus pareiškimą LAS Tarybai. Išstojęs narys turi teisę vėl stoti į LAS, pateikęs prašymą LAS Tarybai.
4.11.Išstojusiam arba pašalintam LAS nariui įnašai negrąžinami. Išstojęs arba pašalintas LAS narys privalo padengti LAS visus įsiskolinimus bei grąžinti LAS turtą, esantį jo žinioje.
4.12.LAS tikruosius ir asocijuotus narius priima LAS skyriai ir tvirtina LAS Taryba. Stojantysis pateikia prašymą, aukštojo universitetinio architektūros mokslo diplomo kopiją, dokumentą, patvirtinantį pretendento nuolatinį gyvenimą Lietuvoje, dviejų LAS narių rekomendacijas, kūrybinę biografiją, pagrindinių architektūrinių kūrinių ir bibliografijos sąrašą. Sprendimai dėl naujų narių priėmimo, priimami LAS Tarybos posėdyje paprasta balsų dauguma.
4.13. Sprendimus dėl garbės narių priėmimo priima LAS Taryba 2/3 balsų dauguma
4.14.LAS nariu tampama LAS Tarybai priėmus teigiamą sprendimą ir įtraukus asmenį į LAS narių registrą.
4.15.Lietuvos architektų sąjungos nariai, tapę nariais iki šios įstatų redakcijos įregistravimo yra laikomi tikraisiais asociacijos nariais, jeigu jie turi meno kūrėjo statusą pagal Lietuvos Respublikos Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatytus reikalavimus.
4.16.Asmenys, tapę asociacijos nariais iki šios įstatų redakcijos įregistravimo, tačiau neturintys meno kūrėjo statuso pagal Lietuvos Respublikos Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą, yra laikomi asocijuotais nariais ir turi visas asocijuotų narių teises ir pareigas. Įgiję meno kūrėjo statusą šie nariai LAS pirmininko įrašomi į tikrųjų narių registrą be jokių papildomų procedūrų.
4.17.Nauji tikrieji nariai priimami ir meno kūrėjo statusas suteikiamas šių įstatų ir LR Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo numatyta tvarka. Priimamų naujų narių kūryba turi atitikti LR Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo 3 str. 1 d. nustatytus reikalavimus.