Kaip tapti nariu

NARYSTĖ LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄJUNGOJE (LAS). REIKALAVIMAI DOKUMENTŲ PATEIKIMUI (LAS narystės nuostatai):

Stojantysis į LAS pateikia prašymą, aukštojo mokslo diplomo kopiją, 2 LAS narių rekomendacijas (raštu), kūrybinę biografiją, pagrindinių architektūrinių kūrinių ir bibliografijos sąrašą, asmens kodą, dvi 3,5x4,5 dydžio asmens foto nuotraukas, paso kopiją, pateikia savo kūrybą reprezentuojančią medžiagą – nedidelį projektų ir realizacijų katalogą: maketų ar realizuotų objektų nuotraukas, vizualizacijas, genplanų ar planų, fasadų, pjūvių schemas. Pageidaujamas katalogo formatas –A4.

 

LAS NARIAI. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR NARIŲ PAŠALINIMO IŠ LAS TVARKA (LAS įstatai, 2014-07-08, IV.p.)

http://www.architektusajunga.lt/wp-content/uploads/2017/03/LAS_istatai_2014.pdf

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MENO KŪRĖJO IR MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJŲ STATUSO ĮSTATYMAS (Galiojanti suvestinė redakcija 2019-07-01)

Daugiau apie meno kūrėjo statusą rasite čia: https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/meno-kurejo-ir-meno-kureju-organizacijos-statusas

Apie meno kūrėjams valstybės teikiamas privilegijas rasite čia: https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/meno-kurejai

 

Meno kūrėjo statuso suteikimas:
1) asmens individuali ar kolektyvinė meno kūryba yra teigiamai įvertinta kaip profesionalusis menas profesionaliųjų meno vertintojų monografijose, recenzijose ar straipsniuose, paskelbtuose leidiniuose, ar rekomendacijose ir taip pripažinta profesionalia meno kūryba;
2) asmens meno kūryba yra įtraukta į įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų programas;
3) asmens individuali ar kolektyvinė meno kūryba yra įvertinta Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, Kultūros ministerijos meno premija ar tarptautine meno premija, kitomis meno kūrėjų organizacijų teikiamomis premijomis ir apdovanojimais, profesionaliojo meno tarptautinio kūrėjų ir (arba) atlikėjų (išskyrus moksleivių ir studentų konkursus) konkurso laureato diplomu;
4) asmens meno kūrinių yra įsigiję Lietuvos arba užsienio valstybių nacionaliniai muziejai ar galerijos;
5) asmuo ne mažiau kaip 5 metus skelbia meno kūrybą vertinančius straipsnius ir recenzijas Lietuvos ar užsienio leidiniuose, taip pat asmuo, kuriam už tiriamąją mokslinę veiklą atitinkamoje meno srityje yra suteiktas mokslo daktaro ar meno daktaro laipsnis;
6) asmuo, dėstantis meno studijų krypties dalykus ir einantis profesoriaus ar docento pareigas aukštojoje mokykloje, kurioje pagal meno studijų programas rengiami profesionalieji menininkai;
7) asmuo individualiai ar su kūrėjų kolektyvu buvo atrinktas ir atstovavo Lietuvai tarptautinį pripažinimą turinčiuose profesionaliojo meno renginiuose.

Daugiau apie tai rasite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.393943/asr

 

Meno kūrėjo statusas suteikiamas meno kūrėjų organizacijos sprendimu – šios organizacijos nariu priimant asmenį, kurio meno kūryba atitinka bent vieną iš meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindų, 
Asmuo, siekiantis meno kūrėjo statuso, turi pateikti:
1. prašymą suteikti meno kūrėjo statusą, kuriame taip pat nurodoma asmens kontaktiniai duomenys (telefonas, adresas, el. pašto adresas);
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. kūrybinės veiklos aprašymą;
4. pagrindinių meno kūrinių ir publikacijų apie kūrybą ir (arba) kūrėją sąrašą;
5. vizualinę medžiagą su kūrybinės veiklos pavyzdžiais (teikia tik vizualiųjų menų atstovai (dailės, dizaino, fotomeno ar tarpdisciplininio meno).
6. kitų dokumentų, patvirtinančių, kad jo meno kūryba atitinka nors vieną iš Meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindų, kopijas:

6.1. Asmuo, kurio kūryba atitinka 1-ąjį meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindą, turi pateikti:
– ne mažiau kaip 4 profesionalių meno vertintojų rekomendacijas ir / arba;
– ne mažiau kaip 5 profesionalių meno vertintojų kritinių, analitinių straipsnių kopijas, atspindinčias asmens kūrybinę veiklą ir jos sklaidą per paskutinius 5 metus ir / arba;
– monografijos(-ų) ištrauką(-as).
6.2. Asmuo, kurio kūryba atitinka 2-ąjį meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindą, turi pateikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ar aukštosios mokyklos išduotus tai patvirtinančius dokumentus.

6.3. Asmuo, kurio kūryba atitinka 3-ąjį meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindą, turi pateikti diplomo ar kito dokumento, įrodančio apdovanojimą, kopiją. (pvz. - apdovanojimo architektūriniame konkurse  dokumentą)

6.4. Asmuo, kurio kūryba atitinka 4-ąjį meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindą, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius meno kūrinių įsigijimo faktą. (*Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme vartojama nacionalinio muziejaus sąvoka atitinka Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 4 straipsnio nuostatas).
6.5. Asmuo, kurio kūryba atitinka 5-ąjį meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindą, turi pateikti paskutinių 5 metų publikacijų sąrašą arba dokumentų, patvirtinančių meno ar mokslo daktaro laipsnio suteikimą už tiriamąją mokslinę veiklą atitinkamoje meno srityje, kopijas.
6.6. Asmuo, kurio kūryba atitinka 6-ąjį meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindą, turi pateikti dokumentų, patvirtinančių pedagoginio vardo suteikimą kopijas ir patvirtinančius dokumentus iš aukštosios mokyklos (kurioje yra rengiami profesionalieji menininkai) apie dėstomus meno studijų krypties dalykus.
6.7. Asmuo, kurio kūryba atitinka 7-ąjį meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindą, turi pateikti tarptautinį pripažinimą turinčių profesionaliojo meno renginių, kuriuose individualiai ar su kolektyvu atstovavo Lietuvai, sąrašą.

7. kartu su dokumentais pateikiamas skaitmeninis viso portfolio variantas PDF formatu (1 rinkmena PDF formatu – 1 dokumentas).

Daugiau informacijos rasite čia: https://lrkm.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-teikti-prasymus-meno-kurejo-ir-meno-kureju-organizacijos-statusui-gauti-11